Ορθοδοξία

Προσευχητάριον

Περιεχόμενα :

 1. Θεία Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου (κείμενο-ἀπόδοση)
 2. Ἀκολουθία Θείας Μεταλήψεως (κείμενο-ἀπόδοση)
 3. Ἀκολουθία Ἐπιταφίου Θρήνου (κείμενο-ἀπόδοση)
 4. Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου (κείμενο-ἀπόδοση)
 5. Ἀκολουθίες Ἀρραβῶνα, Γάμου κλπ. (κείμενο-ἀπόδοση-ἑρμηνεία) [715Κ]
 6. Ἀκολουθία Νεκρώσιμος, ἤτοι εἰς κεκοιμημένους (κείμενο-ἀπόδοση)
 7. Μέγας Κανών (κείμενο, ἀπόδοση, ἑρμηνεία)
 8. Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα Γάμου (κείμενο-ἀπόδοση)
 9. Εὐχὴ ὀνοματοδοσίας [8η ἡμέρα] (κείμενο-ἀπόδοση)
 10. Εὐχὴ ἐκκλησιασμοῦ [40η ἡμέρα] (κείμενο-ἀπόδοση)
 11. Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως σὲ πολλὲς γλῶσσες
 12. Προσευχητάριον εἰς τὴν Ἀγγλική [Prayer Book in English]
 13. Προσευχαὶ εἰς διαφόρους περιστάσεις
 14. Ὅσιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος - Εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεόν
 15. Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός - Ἰαμβικὸς Κανὼν Θεοφανείων (μὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση)
 16. Προσευχαὶ τῶν Ὁσίων Πατέρων τῆς Ὄπτινα - Ῥωσσίας
 17. Προσευχὴ Πρωϊνὴ Γέροντος Σοφρωνίου τοῦ Ἔσσεξ (Ἑλληνικὰ & Ἀγγλικά)
 18. Μιλάω στὸν πατέρα μου - Προσευχὲς γιὰ κάθε ἡμέρα (κείμενο-ἀπόδοση)
 19. Παιδικαὶ Προσευχαί (πρωϊνή, βραδυνή)
 20. Προσευχὲς Θείας Κοινωνίας (κείμενο-ἀπόδοση)
 21. Ἀναστάσιμα Ἀπολυτίκια [πρὸς ἐκτύπωσιν, word doc, 48Κ]
 22. Προκείμενα Ἑσπερινοῦ [πρὸς ἐκτύπωσιν, word doc, 41Κ]
 23. Κείμενα Προσκομιδῆς καὶ Νιπτῆρος [πρὸς ἐκτύπωσιν, word doc, 31Κ]
 24. Μνήσθητι Κύριε... [πρὸς ἐκτύπωσιν, word doc, 51Κ]
 25. Προσευχαὶ Σχολικαί [πρὸς ἐκτύπωσιν, word doc, 32Κ]
 26. Προσευχαὶ τῆς Τραπέζης [πρὸς ἐκτύπωσιν, word doc, 36Κ]
 27. Προσευχαὶ εἰς τοὺς Ἀγγέλους
 28. Τριαντατρεῖς Εὐχὲς γιὰ τὸ τριαντατριάρι κομποσχοίνι
 29. Κοντάκια Χριστουγέννων (μὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση)
 30. Πρωτοχριστιανικὸς Ὕμνος εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα
 31. Τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Πάσχα (πρωτότυπο, ὁμηρικό, νεοελληνικό, κλπ.)
 32. Ὕμνος μετὰ τὴν σιωπήν, ἐν τῷ Πάσχα (Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)
 33. Ῥωμανὸς ὁ Μελωδός - Ὕμνος ΛΓ´ (νεοελληνικὴ ἀπόδοση: Νίκος Καροῦζος)
 34. Ῥωμανὸς ὁ Μελωδός - Κοντάκια (καὶ νεοελληνικὴ ἀπόδοση: π. Ἀνανίας Κουστένης)
 35. Ῥωμανὸς ὁ Μελωδός - Κοντάκιον εἰς τοὺς Ἁγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας (μὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση)
 36. Ὁσίου Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Εὐχὴ διὰ τὴν ἑαυτοῦ μητέρα
 37. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβᾶκος - Προσευχή, Περὶ διαφυλάξεως τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐξ αἱρέσεων
 38. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος - Προσευχὴ ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Κληρικῶν
 39. Ἐπίκλησις βοηθείας παρὰ Θεοῦ
 40. Προσευχὴ ὑπὲρ τῆς ἐσωτερικῆς γαλήνης
 41. Προσευχὴ Ἁγιογράφου (ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ)
 42. Προσευχὴ τοῦ αὐτοκινητιστῆ
 43. Προσευχὴ κατὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ προσφόρου
 44. Περὶ τῆς εὐχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με»
 45. Σχέδιον ἁπλῆς καὶ ἐγκαρδίου προσευχῆς (ἱερομόναχος Μάξιμος Ἁγιορείτης)
 46. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας προσευχῆς
 47. Ὁδηγίες Προσευχῆς (Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους)
 48. Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλεοῦσα Θεοτόκον, «Παναγία τοῦ Ἄξιόν ἐστι»
 49. Εὐλόγησε τοὺς ἐχθρούς μου, ὦ Κύριε! (Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)
 50. Προσευχὴ τῆς ἀγάπης
 51. Προσευχαὶ Ἐνόπλων Δυνάμεων
 52. Ὁ Κοινωνικός (Στροφὲς ἀπὸ τὸ ποίημα τοῦ Γ. Βερίτη)
 53. Παναγία Τριποδιώτισσα (ποίημα: Ἐμμανουὴλ Δημητροκάλλης)
 54. Ἀπάντησις τοῦ Κυρίου εἰς προσευχομένην (Ἁγία Ἐλισάβετ Οὐγγαρίας)
 55. Προσευχή (Κανέλλου Μαλαμᾶ)
 56. Διάφορα ἐκκλησιαστικὰ κείμενα
 57. Ἀπολυτίκια Ἀθωνιτῶν Πατέρων καὶ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ (μουσικὴ σημειογραφία)

Βοηθήστε κι εσείς να χτιστεί το νέο σπίτι της Αγίας μας

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-46283548-1http://www.agiaaikaterinikalamata.gr/